دُختَر ...

دُختَر ...

وَقتے⇜ ناراحَتہ ⇝


وَقتے⇜ دلش شِکَستہــ ⇝


وَقتے⇜ داغونہ ⇝


وَقتے⇜ بُغضِ لَعنَتیش ⇝


داره⇜ خَفَش میڪـُنہـــ ⇝


✘نِمیتونہ اَز خونــــہ بِزَنہ بیرون چون


دُختَره


✘نِمیتونہ سیـــگار بِڪـِشـــہ چون


دُختَره


✘نمیتونہ با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنہ چون


دُختَره


✘بایَد غُرورش رو حِفظ ڪُنہ چون


دُختَرہ


✘نمیتونہ شَـــب نیاد خونہ چون


دُختَره


فَقَط میتونہ یَواشَڪـے


◣ تو اتاقَــش ◥


◣ گریہ ڪـُنہ ◥


◣ بِشڪـنہ◥


◣ بُغض ڪـُنہ ◥


◣ دَستش رو زَخمے ڪـُنہ ◥


◣ آخــــَرِش هَم یا اَز خَستِگے خوابش میبَره ◥


◣ یا با قُرصِ خواب آوَر و مُسڪـِن ◥


✧ڪـآآآآآآآش یِڪـے بُود که فََقط میتونست دَرڪـشون کُنہ....

 نظرات شما عزیزان:

...
ساعت13:46---2 اسفند 1394
بعضــــــی هـــــا ...
گـــریه نمی کنـنـــد ...
امـــــا …
از چشـــــم هایشـــــان ...
معلـوم استــــــــــ ...
که اشکــــی ...
به بزرگی یک سکــــوت ...
گــــوشه ی چشمشــــــان ...
به کمیــــــن نشستـــــه …


دختر خیال پرداز
ساعت17:55---21 بهمن 1394

برای به دست آوردن یک دل ،
همانطور که هستی باش...!
صداقت موثرترین تیریست
که به قلب هدف می نشیند ...


دختر خیال پرداز
ساعت17:55---21 بهمن 1394

می آویزم بر دیوار مهربانی
تمام دارایی ام را
عشق
محبت
صداقت
و تنهاییم را
تا هرکس نیازش را بردارد و آنچه
نیاز نداشت ، بر دیوار قلبم بیاویزد !


دختر خیال پرداز
ساعت17:55---21 بهمن 1394
سنگین نمی شد این همه خواب ستمگران

گر می شد از شکستن دل ها صدا بلند....


دختر خیال پرداز
ساعت17:54---21 بهمن 1394
خوش به حال دل فرهاد
که در مدت عمر مزه ی
تلخ ترین خاطره اش
شیرین است ...


دختر خیال پرداز
ساعت17:54---21 بهمن 1394

انسانهای موفق تصمیمات زیادی نمی گیرند ،
بلکه همان تصمیمهای کم را به زیبایی مدیریت می کنند .دختر خیال پرداز
ساعت17:53---21 بهمن 1394

ما انسان ها در تظاهر کردن از هم سبقت گرفته ایم
چیزی را نمی دانیم ولی تظاهر به دانستن می کنیم
با،باطن نه چندان تمیز تظاهر به پاک بودن می کنیم
کسی را دوست نداریم ولی تظاهر به دوست داشتن می کنیم
تظاهر...
تظاهر به کسی که نیستیم ...


...
ساعت18:53---12 بهمن 1394
☜هـر کـی پٌـشْـتْ بِـه مَـن کَـرد
↞تـا فَـرْداشْ خـوابیـدِه
☜دَردْ داشْـتْ تـا ریـِه
↞صٌـبْـحْ پـا شٌـدِه و مِـثِ پَرگـار راه میـرِه✘✘✘


asali
ساعت1:21---20 دی 1394
✘☜خودتو بگیـر مَغرور بـآش روحُ رهـا نکُـن یکـم محـدود بـآش•• اون اگه بخـوادِت دنیـا رو فتـح میکنـه•• پَــس تُـــو فقـط آروم بــــاش☞✘

asali
ساعت1:20---20 دی 1394
بًٍہًٍ بًٍعًٍضــــــــــًٍیًٍهًٍاًٍ بًٍاًٍسًٍ گًٍفًٍتً

ًٍ

لًٍبًٍاًٍسًٍ رًٍفًٍاًٍقــــِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٓٓٓٓ ٰـٰٰٓٓـٰٓـٓــٰـًٍتًٍ تًٍڪًٍ سًٍاًٍیــــــــــًٍزًٍ تًٍنًٍ هًٍرًٍکًٍسًٍےًٍ نًٍمًٍــــِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٓ ٰٓـٰٓـٓــٰـیًٍشًٍہًٍ چًٍرًٍاًٍ تــــــــــًٍنًٍتًًٍٍ مًٍیًٍڪًٍنًٍےًٍ زًٍوًٍرًٍــــــــــــــــــــے ًچـــــًٍہًٍ اًٍجًٍبًٍاًٍرًٍیـــــًٍہًٍ تًٍرـــــًٍیًٍپًٍ رًٍفًٍاًٍقًٍتًٍ رًٍوًٍ مًٍیًٍاًٍیًٍےًٍ سًٍوًٍرًٍـــــــــــــــــــــ ـــــــــےًٍشًٍاًٍشــــــــــًٍیًٍدًٍمًٍ بًٍاًٍبًٍاًٍ رًٍوًٍ رًٍفًٍاًٍقًٍتًٍ نًٍدًٍاًٍشــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــًٍتًٍتًٍ رًٍفًٍیًٍــــــــــقًخًٍوًٍبًٍ رًٍفــــــــــًٍتًٍےًٍ تًٍوًٍ جًٍلًٍدًٍ رًٍفًٍیًٍــــــــــقًٍ شـــــــــــــــــــــــــــــ ـًٍفـــــًٍیًٍق


asali
ساعت1:19---20 دی 1394
بًٍہًٍ بًٍعًٍضــــــــــًٍیًٍهًٍاًٍ بًٍاًٍسًٍ گًٍفًٍتً
ًٍ
لًٍبًٍاًٍسًٍ رًٍفًٍاًٍقــــِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٓٓٓٓ ٰـٰٰٓٓـٰٓـٓــٰـًٍتًٍ تًٍڪًٍ سًٍاًٍیــــــــــًٍزًٍ تًٍنًٍ هًٍرًٍکًٍسًٍےًٍ نًٍمًٍــــِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٓ ٰٓـٰٓـٓــٰـیًٍشًٍہًٍ چًٍرًٍاًٍ تــــــــــًٍنًٍتًًٍٍ مًٍیًٍڪًٍنًٍےًٍ زًٍوًٍرًٍــــــــــــــــــــے ً

چـــــًٍہًٍ اًٍجًٍبًٍاًٍرًٍیـــــًٍہًٍ تًٍرـــــًٍیًٍپًٍ رًٍفًٍاًٍقًٍتًٍ رًٍوًٍ مًٍیًٍاًٍیًٍےًٍ سًٍوًٍرًٍـــــــــــــــــــــ ـــــــــےًٍ

شًٍاًٍشــــــــــًٍیًٍدًٍمًٍ بًٍاًٍبًٍاًٍ رًٍوًٍ رًٍفًٍاًٍقًٍتًٍ نًٍدًٍاًٍشــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــًٍتًٍتًٍ رًٍفًٍیًٍــــــــــقً

خًٍوًٍبًٍ رًٍفــــــــــًٍتًٍےًٍ تًٍوًٍ جًٍلًٍدًٍ رًٍفًٍیًٍــــــــــقًٍ شـــــــــــــــــــــــــــــ ـًٍفـــــًٍیًٍق


asali
ساعت1:18---20 دی 1394
☜بیخیال☞ حرفایے ڪہ تو دلم جا موندہ بیخیال قلبے ڪہ این همہ☜ تنها☞ موندہ❣❣❣

asali
ساعت1:17---20 دی 1394
تو خودت بہ خواب زدے و نمے تونم از این خواب زمستونے بیدارت ڪنم تو بزرگترین اشتباہ زندگیم بودے ڪہ دیگہ نمے خوام تڪرارت ڪنم

asali
ساعت1:16---20 دی 1394
مَن دوستــ دارم بَرابَر بودَنــ ، بَرادَر بودَنــ اَز آهَن بودَنــ عاشِق اونا که با خدا اَن اونا که اَز اَوَل تا آخَر بودَنـــ...

رها
ساعت11:51---19 دی 1394
چـــاقــال تـــودیــگــہ دم نــزن از مــــــرام
♎تـــو بــودے حــاصل رابــطــہ حــــــرام
♎تــو پــســر بــابــات نــیستــے یــڪ ڪــلام
♎دیـــگــہ هــم فــاز لاتـــے بـــر نــدار بـــرام


mohammad
ساعت16:13---15 دی 1394
تمام درد من این است…!!!
تو هرکاری هم که انجام دهی، بازهم برای من….
بهترینی


mohammad
ساعت16:12---15 دی 1394
دلتنگی پیچیده نیست…

یک دل…

یک آسمان…

یک بغض…

و آرزوهای ترک خورده…

به همین سادگی…!!!


mohammad
ساعت16:05---15 دی 1394
دلم یک بغل ” تو ” را می خواهد.

که به جای تلاقی نگاه و سعی بر گریز بی امان

مرا به اسم کوچکم صدا بزنی !

و برای دقایقی نه چندان کوتاه


mohammad
ساعت0:57---15 دی 1394
تو این دنیای نامردی
بدنبال چه میگردی
نگرد، بیهوده میگردی
جوانمردی قدیمی شد
رفیقان عهد بشکستند
فقط تو ماه شبگردی
که بی منت جوانمردی


mohammad
ساعت0:57---15 دی 1394
غم دانه دانه می افتد روی صورتم
شور است طعم نبودنت !


mohammad
ساعت0:56---15 دی 1394
هوای هم را داشتن
نه ابر می خواهد، نه باران،
نه یک بعد از ظهر پاییزی …
فقط کافیست حواسمان به هم باشد …


mohammad
ساعت0:56---15 دی 1394
طالع بخت مرا هیچکسی یار نبود
پشت من را بخدا ذره ای دیوار نبود
همه از پشت زدند بر کمرم خنجر را
جاده شانس من از کودکی هموار نبود


mohammad
ساعت0:55---15 دی 1394
ساعت نشدم پشت به دیوار کنم
خود را به دقیقه ها گرفتار کنم
ساعت شده ام که دوستت دارم را
هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم


mohammad
ساعت0:54---15 دی 1394
گاهی
هیچکس را نداشته باشی
بهتر است …
باور کن
بعضی ها
تنهاترت می کنند ….


*-*
ساعت18:13---12 دی 1394

ین روزها عشق را با دست پس می زنند...

با پا پیش میکشند...


حیف از "عشق" که این روزها زیر دست و پاست...


*-*
ساعت18:13---12 دی 1394


ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ
ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ …
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ


*-*
ساعت18:13---12 دی 1394


ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ
ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ …
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ


*-*
ساعت18:12---12 دی 1394

همیشه یادت باشه
هیچ چیز از هیچکس بعید نیست


*-*
ساعت18:12---12 دی 1394


زغال هاي خاموش را
کنار زغال هاي روشن ميگذارند
تا روشن شود
چون همنشيني اثر دارد

ما هم مثل همان زغال هاي خاموشيم
اگر کنار افرادي بنشينيم
که روشنند
که گرما و حرارتي دارند...

ما هم به طبع آن ها
نور و حرارت و گرما پيدا ميکنيم.

پس آدمی را انتخاب کنید
که بشما انرژی ببخشد!!


*-*
ساعت18:10---12 دی 1394
به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!
نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند


*-*
ساعت18:10---12 دی 1394

انسان از جنگ، زلزله و سیگار نمی میرد؛ انسان را روزی، لبخند هایی که نمی زند، اشک هایی که نمی ریزد، خواهد کشت!


*-*
ساعت18:09---12 دی 1394

دروغ نیست اگر بگویم که " بی تو زنده مانی میکنم نه زندگانی "*-*
ساعت18:09---12 دی 1394


نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !

هیچکس نمـﮯدآند. . .

پشت این چهره ی آرام در دلم چـﮧ مـﮯگذرد...

نمـﮯدآنـﮯ !

کسی نمـﮯدآند. . .

این آرامش ظاهــر و این دل نـا آرام ،

چقدر خستـﮧ ام مـﮯکند . . .


*-*
ساعت18:09---12 دی 1394

آدم ها می آیند…
خودشان را نشان می دهند…
وقتی که برایت مهم نیست…
اصرار می کنند!
اصرار برای اثبات وجودشان،
برای اثبات بودنشان…
و ماندنشان!
اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…
همان آدم ها،
وقتی که پذیرفتی بودنشان را ،
ماندنشان را…
وقتی که باورشان کردی…
می روند!
به بهانه‌های پوچ!
به بی‌بهانگی!
به سادگی!
می روند…
می روند…
و تو می مانی با باوری که …!


raha
ساعت13:12---10 دی 1394
به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!
نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند


simin
ساعت13:08---9 دی 1394
دختر بودن سخته

دختر که باشی واسه پسرا میشی یه شاه کلید

دختر که باشی یاد میگیری حرف دلتو با عروسکات بزنی

دختر که باشی یادمیگیر ی تنها مرد مورد علاقت پدرته

دختر که باشی باید سرسنگین رفتار کنی وگرنه میگن هرزه هس

دختر که باشی باید مراقب همه ی دنیا باشی وگرنه دنیا دیگه نمیچرخه

دختر که باشی باید هر ماه درد بکشی

دختر که باشی باید سعی کنی همسرتو اروم کنی

دختر که باشی میشی سنگ صبور مردای دوروبرت

دختر که باشی دلت میشه چاهی که غم و غصه و دلتنگیاتو میزریزی توش

دختر که باشی یادمیگیری احساسی رفتار کنی و مغرور باشی

دختر که باشی یادمیگیری حرفایی که نمیفهمن ترسایی که نمیفهمنو با گریه

بفهمونی

دختر که باشی میترسی شب تو خیابونای پر گرگ باشی

دختر که باشی از دست پسرای بی رحمو خشن در امان نیستی

دختر که باشی لاتای تو کوچه و مردای باماشین شاسی بلند بهت به عنوان یه تیکه

گوشت واسه ارضا شدن نگاه میکنن

دختر که باشی باید یه کوچولو تو وجودت پرورش بدی

دختر که باشی حس شیرینه مامان شدنو با گفتن جواب مثبته بدس میاری

دختر که باشی دنیات گفتن کلمه ی مامانه نی نی کوچولوت میشه

دختر که باشی یعنی خدا سره بابا و مامانت منت گذاشته تورو بهشون داده

دختر بودن خیلی سخته

اینقدر سخته که پسرا هیچی ازش نمیدونن

اینقدر پیچیده هس که پسرا فقط استفاده از تنشو میفهمن

دختر بودن دنیای دیگه ای هس

تا دختر نباشی درک نمیکنی دنیا چه کیفی داره

بیا دختر باشیمو دخترونه زندگی کنیم

بدون من و تو دختر نباشیم دنیا چرخش نمیچرخه لنگ میمونه

به افتخار همه ی دخترا که دخترن نه ...

دختر بودن همه اینارو داره ولـــــــی

دختر هرقدرم روشنفکر باشه

تو زندگیش به یه نفر نیاز داره.. یکی که رنگ پریدگیشو تشخیص بده!

یکی که بخاطره یه سرما خوردگی کوچیکش یه روز کاملو مرخصی بگیره!

یکی که تو سرمای زمستون کاپشنشو دربیاره و بندازه روش!

یه مرد(یه مرد واقعی!)


simin
ساعت13:02---9 دی 1394
همیشه یادت باشه
هیچ چیز از هیچکس بعید نیست


simin
ساعت12:57---9 دی 1394
دختر بودن يعني نخواستن و خواسته شدن......

♥دختر بودن يعني حق هر چيزي رو فقط وقتي داري كه تو عقد نامه نوشته.......

♥دختر بودن يعني به بابات گفتي؟ داداشت راضيه؟ دوس پسرتون ناراحت نميشن؟ رئيس اداره چي؟

♥دختر بودن يعني برو تو، دم در واينستا..........

♥دختر بودن يعني تو گرما لباست 4 متر و نيم پارچه ببره كه مردان به گناه نيفتن!

♥دختر بودن يعني كجا داري ميري؟ تا حالا كجا بودي؟

♥دختر بودن يعني تو نميخواد بري اونجا، من خودم ميرم......

♥دختر بودن يعني كي بود بهت زنگ زد؟ با كي حرف ميزدي؟ گوشيتو بده ببينم.......

♥دختر بودن يعني اجازه گرفتن واسه هر چي، حتي نفس كشيدن.....

♥دختر بودن يعني حق نداري نه گريه كني نه خنده كني........

♥دختر بودن يعني حق نداري به كسي فكر كني.........

♥دختر بودن يعني ازدواج اجباري.........

♥دختر بودن يعني زن يه آدمي باشي كه بابات و داداشت بخواد.......

♥دختر بودن يعني حق نداري هر جور بخواي و دوست داشته باشي زندگي كني

♥دختر بودن يعني خوردن به همه بنبستها......

♥دختر بودن يعني ............................................................ ...............................................


simin
ساعت12:55---9 دی 1394
دختر بودن یعنی شالت افتاد..!!

دختر بودن یعنی سوال مسخره من وکیلم؟!..

دختر بودن یعنی عکس کیه تو گوشیت..!!

دختر بودن یعنی این چی پوشیدی گمشو عوض کن..!!

دختر بودن یعنی آرزوی سفر مجردی رو به گور بردن..!!

دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های مسخره..!!

دختر بودن یعنی خوشگله میشه برسونمت...!!!

دختر بودن یعنی همون که یه روز میره گل بچینه , میره گلاب بیاره تا

بدن بااجازه بزرگترا...!!!

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و خاله وعمه ت هستن..!!

دختر بودن یعنی 100 تا سکه کمه , من دخترم رو زیر 150 تا نمیدم....!!!


*-*
ساعت18:18---8 دی 1394


جدا که شدیم ، هر دو به یه احساس رسیدیم

تو ب “فراغت” ، من به “فراقت”

یک حرف که مهم نیست !


*-*
ساعت18:18---8 دی 1394

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ
ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ …
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ*-*
ساعت18:18---8 دی 1394

زغال هاي خاموش را
کنار زغال هاي روشن ميگذارند
تا روشن شود
چون همنشيني اثر دارد

ما هم مثل همان زغال هاي خاموشيم
اگر کنار افرادي بنشينيم
که روشنند
که گرما و حرارتي دارند...

ما هم به طبع آن ها
نور و حرارت و گرما پيدا ميکنيم.

پس آدمی را انتخاب کنید
که بشما انرژی ببخشد!!*-*
ساعت18:16---8 دی 1394

نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !

هیچکس نمـﮯدآند. . .

پشت این چهره ی آرام در دلم چـﮧ مـﮯگذرد...

نمـﮯدآنـﮯ !

کسی نمـﮯدآند. . .

این آرامش ظاهــر و این دل نـا آرام ،

چقدر خستـﮧ ام مـﮯکند . . .*-*
ساعت18:15---8 دی 1394
ین روزها عشق را با دست پس می زنند...

با پا پیش میکشند...


حیف از "عشق" که این روزها زیر دست و پاست...*-*
ساعت18:15---8 دی 1394
خودم پراندمت نازنین!
وقتی با حرف هایم بهت بال دادم
حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی؟


Milad
ساعت22:29---7 دی 1394
این روزها عشق را با دست پس می زنند...

با پا پیش میکشند...


حیف از "عشق" که این روزها زیر دست و پاست...


Milad
ساعت22:28---7 دی 1394
آزادي در پريدن نيست، در لحظه ايست که

براي اولين بار اعتماد ميکني و بر روي دستاني قرار مي گيري که

تورا قفس نمي شوند...


Milad
ساعت22:27---7 دی 1394
فراموش نکن: زندگی همین چیزهای کوچک است و اگر به چیزهای بزرگ دل ببندی زندگی را از دست داده ای.

ᕼIᒪᗩ
ساعت22:02---7 دی 1394
مرگ يک بار رخ نميدهد
زيرا همه ي ما هر روز چند بار ميميريم
هر بار که با آرزوها
علايق و پيوندهاي خود وداع مي کنيم
مي ميريم


ᕼIᒪᗩ
ساعت22:02---7 دی 1394
انسان از جنگ، زلزله و سیگار نمی میرد؛ انسان را روزی، لبخند هایی که نمی زند، اشک هایی که نمی ریزد، خواهد کشت!

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

+ نوشته شده در سه شنبه 10 آذر 1394برچسب:, ساعت 5:20 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |