ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴـــــﻮﺩﻡ ...

ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴـــــﻮﺩﻡ ...

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... ☞


عشقم ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ... ♡


ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩ ِ ﺧﻮﺩﻡ !


ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ...


ﻫﯿــــﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ !


ﭼـــــــــــــﻮﻥ ....


ﭼﺸﺎﺵ ﻭ ﺍَﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭﻣﯿــــــــﺎﺭﻡ ! ... ✘


ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺵ ﺣﺮﻓــــ ﺑﺰﻧﻪ !


ﭼـــــــــــــﻮﻥ ...


ﺧﺮﺧﺮﺷــﻮ ﻣﯿﺠﻮﺋﻢ ! ... ✘


ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺶ ﺩَﺱ ﺑﺰﻧﻪ ! ...


ﭼــــــــــــــــﻮﻥ ...


ﺟﻔﺖ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮﻭﻭﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! .... ✘


ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ...


ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺣَﺘــــــــــــی ﺑﺶ ﺍِﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ ... ✘


ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... ☞


عشقم مال ﻣَﻨــــﻪ ...♡


ﻫﻤﻪ ﭼﯿــــﺰِﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩِ ﺧﻮﺩﻣـــــﻪ !


ﻗﻠﺒِﺶ ...


ﻣﻐﺰِﺵ ...


ﺭﻭﺣـــــِﺶ ...


ﺣﺮﻓﺎﺵ ....


ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ ...


ﺻﺪﺍﺵ ...


ﺩﺳﺘﺎﺵ ...


ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺴﺎﺵ ...!


ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... ☞


عشقم مال ﻣَﻨــــﻪ ...♡


ﺣﺘــــﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍَﺣَﺪﯼ ﻧﻤﯿﺪﻡ ✘


ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... ☞


ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــﻢ ﮐﻪ ﺣَﺴــــــﻮﺩﻡ آره...

 

همینه که هست○●○

 نظرات شما عزیزان:

ravani
ساعت6:58---29 خرداد 1395
ببین رفیق

پای درد و دلِ من نشین

بوی دود میگیری


♥miss.tiffany♥
ساعت9:29---24 خرداد 1395
○خُـــدایــــآ..؟؟○

○ دیگـہ نِمیخوامــ هیچـــے دُرُست شِه○

○فَقَط تورو جونِ هَر ڪَس ڪـہ دوس داری○

○اَزینے ڪـہ هست خَرابتَر نَشـہ ○

○باشه..؟؟○

○دیگه کَم آوُردَم○


♥miss.tiffany♥
ساعت9:29---24 خرداد 1395

به پرواز
شک کرده بودم
به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال
خمیده بود...


♥miss.tiffany♥
ساعت9:26---24 خرداد 1395

❂✘زٌمُینُ اگٌ خٌوُبٌ بٌوُכ...

♥♥♥♥خٌــــכا نُمُیرٌُفٌتٌ اوُنُ بٌالٌـا...◙


mohammadreza
ساعت8:44---16 خرداد 1395
نمی گوید بیا
نمیگوید بمان
نمیگوید برو حتی راحتم بگذار
می آید حرف های عاشقانه میشنود
لبخند میزند و میرود
کارهرشب اوست


mohammadreza
ساعت8:43---16 خرداد 1395
گیرم که باران هم آمد…
همه چیز را هم شست…
هوا هم عالی شد…
فایده اش برای من چیست؟
هوای دل من بی تو پس است


mohammadreza
ساعت8:43---16 خرداد 1395
“صفر را بستند ”
تا ما به بیرون زنگ نزنیم
از شما چه پنهان
ما از درون زنگ زدیم!


mohammadreza
ساعت8:42---16 خرداد 1395
شماره عوضی نبود …
صدا اشتباه نبود …
صدا همان صدا بود …
چیزی دیگر انگار عوض شده بود …
چیزی شبیه دل …


یه دوست
ساعت19:35---5 خرداد 1395
هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..!
میــــدانی چــــــــــــرا؟؟
مـــــردانـــگی میــخواهـــــد
مــــــــانـدَن، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد


یه دوست
ساعت19:35---5 خرداد 1395
هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..!
میــــدانی چــــــــــــرا؟؟
مـــــردانـــگی میــخواهـــــد
مــــــــانـدَن، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد


♥miss.tiffany♥
ساعت19:04---8 ارديبهشت 1395

مَــــــــــن آیَندِه ای میــــــــــسازَم

ڪـه گُذَشتـــــَم جـــــِلُوش

زانــــــ✖️ــــو بِـــــزَنه

✌خیلـــــے ها باعِـــــث شُـــــدَن✌

امروز لَبــــــــــخَندرولَبـــــام نـــــَباشـــــه

《《 هـــــــــــ○●○ـــــــــه 》》

بهــــــــــتَر

اخـــــم ڪـــــه میـــــکُنَم

شیــــــــــک تَر میـــــشَم


♥miss.tiffany♥
ساعت19:04---8 ارديبهشت 1395

غصه میسوزد مرا ، باران ببار

کوچه میخواند تو را ، باران ببار

ابرها را دانه دانه جمع کن

بر زمین دامن گشا ، باران ببار

خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است

آسمان را کن رها ، باران ببار

باغبان از کوچه باغان رفته است

ابر را جاری نما ، باران ببار


♥miss.tiffany♥
ساعت19:03---8 ارديبهشت 1395
✦ گاهــــــــــــــــــــــی ✦●

●✦ حتـــــــی با شنــــــیدن اســـــم تــــو ✦●

●✦ قـلبــــــــم تــند تنـــد میزنــه ✦●

●✦ بدنـــم گـرم میــــــشه ✦●

●✦ تــــو با مــــــن چـیکار کـردی عشـــــــقم ؟ ✦●

●✦ این هــــمه شــیـــــدایی فــــــقط با شــــنیدن یه اســــم ✦●

●✦ به اســـــــــمت قســــــم ✦●

●✦ تـــو واسـه من یــه حـــــــس دیـگه ای ✦●

●✦ یــه حـس تکــــــــرار نـشدنی ✦●


♥miss.tiffany♥
ساعت19:03---8 ارديبهشت 1395
❂✘زٌمُینُ اگٌ خٌوُبٌ بٌوُכ...

♥♥♥♥خٌــــכا نُمُیرٌُفٌتٌ اوُنُ بٌالٌـا...◙


♥miss.tiffany♥
ساعت19:03---8 ارديبهشت 1395

כوُرٌُوُزٌ کُ پٌٌیشُشُ نُبٌوُכمُ

شُכمُ☚غٌرٌُیبٌهُـ☛

یکُیـــ هُمُ جٌامُوُ گٌرٌُفٌتٌـــ

کُـ اسٌمُشُ ☚رٌُقٌیبٌهُـ☛

کُلٌـا رٌُسٌمُ عُاشُقٌی

اینُ رٌُوُزٌا خٌیلٌـی ☚عُجٌیبٌهُـ☛

نُمُیכوُنُمُ

شُایכ طٌرٌُفٌمُوُنُ ☚نُانُجٌیبٌهُـ☛

"مُنُ" خٌیلٌـی جٌاهُا

ازٌ خٌوُכی خٌوُرٌُכمُ...

وُلٌـی وُقٌتٌی،

تٌوُ جٌا زٌכی

جٌا خٌوُرٌُכمُ

❂✘سٌاכگٌی جٌرٌُمُ اسٌتٌــــــــ!!

وُ مُنُ مُجٌرٌُمُــ سٌابٌقٌهُـ כارٌُ...✔

☝☝تٌوُ اوُجٌ♂جٌوُانُی♂شُכمُـ♂یـــهُ< br />


♥miss.tiffany♥
ساعت19:02---8 ارديبهشت 1395

✘ ب سلامتی کسایی که تو اوج دل تنگی . گرفتاری کنارم نبودن....✘ ۰


♥miss.tiffany♥
ساعت19:02---8 ارديبهشت 1395

✘بسلامتی دکتری که بالا سرم بگه انشاالله اخرین غمتون باشه✘ ۰ ۰


♥miss.tiffany♥
ساعت19:02---8 ارديبهشت 1395

✘بسلامتی روزی که رو سنگ قبرم بنویسن :خودش نمیخواست بره ولی مجبور شد✘ ۰ ۰


♥miss.tiffany♥
ساعت19:02---8 ارديبهشت 1395


❂✘زٌمُینُ اگٌ خٌوُبٌ بٌوُכ...

♥♥♥♥خٌــــכا نُمُیرٌُفٌتٌ اوُنُ بٌالٌـا...◙


simin
ساعت11:44---7 ارديبهشت 1395
دیروز، پینوکیو آدم شد
و امروز ، آدمها پینوکیـو !
من از عاقبت مادربزرگ می ترسم
اگر فردا ، شنل قرمزی گرگ شود . . .


بهار
ساعت19:52---4 ارديبهشت 1395
سلام عزیزم وبت خیلی قشنگه میشه به وبه من بیا لطفا گلممم
خوشحال میشم


saygol
ساعت10:54---4 ارديبهشت 1395
سلاام و وقت بخیر. ممنونم از حضورت دوست عزیزم
با افتخار لینکی


saygol
ساعت10:53---4 ارديبهشت 1395
گر بدين سان زيست بايد پست
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را، به رسوائی نياويزم
بر بلندِ کاجِ خشکِ کوچه بن بست
گر بدين سان زيست بايد پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود چون کوه،
يادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک... شاملوsaygol
ساعت10:53---4 ارديبهشت 1395
روزی ما دوباره کبوترهایمان را
پرواز خواهیم داد
و مهربانی
دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که نباشم شاملو


saygol
ساعت10:53---4 ارديبهشت 1395
به پرواز
شک کرده بودم
به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال
خمیده بود... شاملو

saygol
ساعت10:52---4 ارديبهشت 1395
آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است ... شاملوsaygol
ساعت10:51---4 ارديبهشت 1395
و عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد...
روزگار غریبی است نازنین...
آنکه بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد... شاملومجتبی-یاس ارغوان
ساعت10:59---3 ارديبهشت 1395
✨زندگی رقص عجیبی ست
که از چشمه ی بودن، جاریست
رقص یک شاپرک بازیگوش
لای یک دسته گل رز ، معطر در باغ…
رقص یک نغمه ی آرام اذان
که شبی باد میان من و این قبله پراکنده کند…
رقص کرمی شب تاب
که شبیه تپش خورشید است…
زندگی شعر عجیبی ست
که در دفتر اندیشه ی این گنبد دوار
پر از قافیه است…
چه کسی گفت خدا شاعر نیست…..!!!!
شعر ازاکرم بهرامچی


مجتبی-یاس ارغوان
ساعت10:56---3 ارديبهشت 1395
لذت بردن را یادمان ندادند!
از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم.
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم.
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است وبس!
همیشه درانتضار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمان راتشکیل میدهند:
مدرسه.. دانشگاه…کار
حتی درسفرهمواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر!
غافل از اینکه زندگی همان لحضاتی بود که میخواستیم بگذرند.
دکتر حسابی
+میفهمی؟ زندگی زیباست، گر زیبا نیست نگاهت زیبا نیست


♥miss.tiffany♥
ساعت9:09---3 ارديبهشت 1395

⇚ از مـــــانـــدَن ڪـہ چیـزے بــَــــــلـــَـــــد نـیـســـــتــــے ➤➥ ↭↲ حـــَــد اَقـَـل دُرُســــت رَفــتــَـن را یـــــــــاد بِــگـــــــــــــر ➻


nasim
ساعت20:52---30 فروردين 1395
مرگ انســـان زمـانیســت

که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد

و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن . ..


nasim
ساعت20:48---30 فروردين 1395
میدونـے؟؟
مـَـنـ
هیــچوَقــتـ
هـَـمـه کـَسـِ
هیچکـَـسـ نبودمـ


nasim
ساعت20:47---30 فروردين 1395
خدايـــــامراقبش باش
مراقب آنڪہ
بـــــا او ❤️
عجيب ترين حس
دنيا را تجربه كردم...


nasim
ساعت20:47---30 فروردين 1395
بَدتـرين اِنـتِـقـام #لـبخنـد زَدنـه (:
خُوشـحـال بـاش
نَـزار بـفَــهـمـه نَـبـودنِـش...
چـقَـدر #دردنـاکه


nasim
ساعت20:43---30 فروردين 1395
از فردا
بیشتر مراقـب باش
تقاص ِ
اشک های ِ
امشب ِ من
سنگین تراز
تمام روزهایی است
که عاشقانه گــریه کـردم…


nasim
ساعت20:43---30 فروردين 1395
یًًـًِـًِک دقیًًـًِـًِقه سکًًـًِوت . . .

بًًـًِـًِـًه احتًًـًِـًِرام نًًـًِـًِـًًا امیًد شًًـًِـًِـًًـًِدن

تمًًــًًـًِام امیـًِـًًد هًًـًِـًِایم


nasim
ساعت20:42---30 فروردين 1395
خیلے سختـــــہ

تو اوج

عصبانیـت

عڪساشو

پاره ڪنے

بعدش بـــا گـــــــریه

بهم بچـــســبونیشون


nasim
ساعت20:42---30 فروردين 1395
خودت را

ازکسی

پس نگیر

شاید این

تنها چیزیست

که او دارد...


nasim
ساعت20:41---30 فروردين 1395
ﺗﻨﻬﺎﯾــﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ..

ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺳﻌـﯽ ﻣﯿﮑﻨـﯽ

ﺍﺯ ﺗـﻮﯼ ﺭﻓﺘـﺎﺭﺵ ﻭ ﺣﺮﻓـﻬﺎﺵ

ﯾﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨـﯽ

ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺩﺕ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨـﯽ

ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻓـﮑﺮ ﻣـﯿﮑﻨﻪ ..


nasim
ساعت20:41---30 فروردين 1395
برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!
با او مجادله نکن!
او جبهه میگیرد.
کسی‌که جبهه گرفت دیگر فکر آموختن نیست؛ بلکه فکر پیروزی‌ست.
تغییر دست خود شخص است؛ نه دیگران.
بگذار او خودش کنجکاو شود و عقایدش را نقد کند.
تنها به او دو کلمه بیاموز:
«شــــــــــک کـــــن»

این آغاز تغییر است...


nasim
ساعت20:39---30 فروردين 1395
انسان دو سال نیاز دارد
که حرف زدن بیاموزد

و پنجاه سال نیاز دارد
تا سکوت را بیاموزد

#ارنست_همینگوی


nasim
ساعت20:38---30 فروردين 1395
آدم‌ها
عطرشان را با خودشان می آورند ،
جا می گذارند
و می روند‌‌...

آدم‌ها
یک روز می آیند و روز دیگر می روند
ولی
در خواب‌هایمان می مانند‌...

آدم‌ها
یک روز می آیند و روز دیگر می روند
ولی
دیروز را با خود نمی برند‌‌...

آدم‌ها
می آیند
خاطره‌هایشان را جا می گذارند
و می روند‌‌...

آدم‌ها
روزی می آیند،
تمام برگ‌های تقویم بهار می شود
روزی می روند
و چهار فصل پاییز را
با خود نمی برند‌‌...

آدم‌ها
وقتی می آیند
موسیقی شان را هم با خودشان می آورند
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌...

آدم‌ها
می آیند
و می روند
ولی
در دلتنگی هایمان‌‌ ...
شعرهایمان‌‌ ...
رویاهای خیس شبانه‌‌مان ... می مانند‌‌‌...

جا نگذارید!
هر چه را که روزی می آورید را با خودتان ببرید‌!

وقتی که می روید
دیگر
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگردید...

#هرتا_مولر


nasim
ساعت20:37---30 فروردين 1395
⇚ از مـــــانـــدَن ڪـہ چیـزے بــَــــــلـــَـــــد نـیـســـــتــــے ➤➥ ↭↲ حـــَــد اَقـَـل دُرُســــت رَفــتــَـن را یـــــــــاد بِــگـــــــــــــر ➻

nasim
ساعت20:36---30 فروردين 1395
اســــــم نمی آورم
اما دختــــــرے با چشمان مــــشڪـــے
ڪہ در آینه بہ مــــن زُل زده است
عجـــــیب غمگین است !
عجـــــــیب . . .


nasim
ساعت20:35---30 فروردين 1395
همـہ ے ما
فقط حسرت بے پایان یڪ اتفاق سادہ ایم
ڪـہ جهان را،
بے جهت،
بـہ طرز عجیبے
پیچیدہ و جدے گرفتـہ ایم...


nasim
ساعت20:35---30 فروردين 1395
همین الان شروع کن....

دستهایت را روی زانوهایت بگذارو بلند شو
هیچ کس در این دنیا به اندازه خودت، تو را دوست ندارد.
پس منتظر نباش یک نفر بیاید و تو را به آرزوهایت برساند.

تو، همان یک نفری...

آرزوهایت نزدیکند فقط باید همت کنی و از راه پیش رو نترسی.nasim
ساعت20:33---30 فروردين 1395
میخواستم
همه‌ کارهایم را بکنم
و سرِ فرصت به دنبال او بروم.

می‌خواستم اول
دنیا را عوض کنم،
کتاب‌ هايم را بنویسم،
اسم و رَسم به هم بزنم،
برنده شوم ،
و بعد با دست های پُر
به دنبالش بروم...

خبر نداشتم که
" عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند"
و خط بطلان می‌کشد روی آنها
که حسابگر و ترسو و جاه‌ طلب اند!


#گلی_ترقی


nasim
ساعت20:32---30 فروردين 1395
ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﺍﺩ،
ﻭ ﺷﺎﻋﺮ، ﺷﻌﺮﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ...

ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻻﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ هم ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺭﺍ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻣﺰﻩ ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺖ...

ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻭیتاﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ، ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ، و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺰﻩ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﭽﺸﺪ،
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ...


nasim
ساعت20:30---30 فروردين 1395
دیشب من و پروانه سخن می‌گفتیم
گاه از گل و گه ز شمع‌، می‌آشفتیم

شد صبح نه پروانه به جا ماند و نه من
گل نیز پر افشاند که ما هم رفتیم


nasim
ساعت20:29---30 فروردين 1395
"فراموشت ڪرده ام "
دیگر پشت هیچ پنجره اے
در انتظارت نیستم
فقط شاید
بعدها با لبخندے تلخ
یادت کنم . . . !


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

+ نوشته شده در سه شنبه 18 اسفند 1394برچسب:, ساعت 5:11 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |