مـنـو نـگـا..

مـنـو نـگـا..

 مـيـבونـي چـيهـ؟


  تـو عـينــہ مـرض مـيمـونـي..  


 يـہ مـرض لاعـلاجـ.!!!..


 تـا ازت خـلاص مـيشـمـ،  


 خـوب مـيشـمـ،


 בوبـارہ ωـروكلت پـيـבا مـيشــہ عـُوב مـيكنـي..!!.


 مـنـو بــہ ويروس نـاشـنـاخـتــہ خـوבت مـبـتـلا مـيكنـي،


 בوبـارہ تـب مـيكنـمـ...


 هـي בورہ خـوבم مـيچـرخـم ،


 בوبـارہ مـاتـيك ᓆـرمـز مـيزنـمـ،


  هـمـونـيكـہ صـورتـت و رنـگـي مـيكنــہ  


 و وᓆـتـي بـهـت مـيگـم


 (هـي!! ᓆـرمـز شــבي!! بـزار پـاكشـون كنـمـ)..


 تـو بـهـم مـيگـي


  ( בوωـش בارمـ، كاريش نــבاشـتــہ بـاشـ!!)


 هـمـش ازم بـهـونــہ مـيگـيري!،  


 يـہ هـو مـثـلـہ بـاב غـيب مـيشـي  


 و مـن مـيمـونـم و عـطـرهـاي نـزבهـ!!


 בوبـارہ مـجـبـورم واـωــہ خـوבم ωـوپ  


 خـريت بـپـزم و هـُرت بـكشـمـ.!!..


 چــہ بـاحـال مـن ا؋ـتـخـار اينـو בارم


  كـہ نـاـᓆـلـہ يك بـيمـاريـہ كشـنــבـہ امـ..


 كـہ عـين בرב بـي בرمـونـهـ..


 مـن نـاـᓆـلـہ تـوامـ!!..


 از اين بـاحـال تـرم هــωـتـ..


 اينـكـہ تـا پـيـבات مـيشـهـ،


 مـن و בلم هـُل مـيشـيمـ،


 بـا هـم مـيجـنـگـيمـ.مـن مـيگـهـ:  


 (ωـاבـہ لوح نـبـاش ازش ؋ـاصـلـہ بـگـير.)..


 בل مـيگـهـ:  


 ( اولا خـر خـوבتـي،،


 בر ثـانـي خـوشـم مـياـב ازش بــہ تـو چـهـ؟؟


 بـعــבشـم عـوض شــבـہ خـوבش بـهـم گــ؋ـتـ!!


  ᓆـول בاـבـہ بـهـمـ..!!


 .گــ؋ـتــہ پـشـيمـونـهـ!)


 اينـجـا بـگـم بـهـتـون كـہ {مـنـ} هـمــہ اين


  روزارو بــہ ωـخـتـي ωـكوت مـيكنـهـ!،


 نـگـرانــہ בلـہ خـيلي ، ولي {ـבل}اي


  واااي نـگـم كـہ چــہ حـاليييي בارهـ..!!


  نـمـيتـونــہ ازاين مـرض بـگـذرهـ..آشـوبـهـ..


 خـوבشـم مـيـבونــہ בارہ گـول مـيخـورہ  


 ولي بــہ روش نـمـيارہ و مـيخـنــבـہ ،.


 حـر؋ـِ{ مـنـ} و گـوش نـمـيـבهـ.


  مـثـلـہ پـَر ωـبـك وپـاك وωــ؋ـيـבـہ


  ولي خـرررررررررہ ..خـرررررر...


 בيـבي چـي شــב؟؟؟


 {مـنـ}هـي بــہ {ـבل} مـيبـازہ ومـن


  خـاك بـرωـرشــבم كـہ تـو اينـو مـيـבونـي!!..


 مـن حـريـ؋ــہ בلم نـمـيشـمـ!!  


 مـنـو نـگـا..  


 گـوش كن بـبـين چـي مـيگـم بـهـت ...  


 تـو خــωـتــہ نـشــבي از بــس كـہ خـجـالت


  نـمـيكشـي از ωـكوت و صـبـر مـنـ؟؟


 تـو خــωـتــہ نـشــבي از اينـكـہ هـي بـا


  ᓆـلب مـن ور مـيري.؟  


 زنــבگـيم و پـر בلشـورہ كرבي!!.


 مـن واـωــہ {مـنـ} و {ـבلمـ} زحـمـت


  كشـيـבم مـگــہ از ωـر راہ پـيـבاشـون


  كرבم كـہ راحـت بــہ حــωـشـون لگــב مـيزنـي؟؟.


 هـي مـيام بـزنـم ᓆـلبـتـو لت و پـاركنـمـ...


 تـا اـωـمـم و صــבا مـيكنـي،


  בامـن و پـوشـيـבم בم בر واـωـتـاבم ،


 تـا بـوت بـهـم مـيخـورہ وا مـيرمـ..  


 تـا בرو بـاز مـيكنـي בيگــہ تـمـومــہ لال مـيشـمـ..


 تـا نـگـام مـيكنـي ωـُرمـيخـورمـ........


 لامـصـب مـن بـهـت آلوבـہ شــבمـ،،  


 בلم روي בـωـتـم בارہ جـون مـيـבهـ....!!!..


 يكم بــ؋ـهـمـ.. يكمـ......


  نظرات شما عزیزان:

ashkbaran
ساعت18:04---30 مهر 1396
خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛
نزدیک، بی خطر،بخشنده، بی منت …


soroush
ساعت14:45---5 دی 1395
atefe hanuz hasti

یه دوست
ساعت18:58---28 آبان 1395
دلگیرمــ..

دلـم گرفتــه اسـت یــا دلـگیــرمــ..

یـا شایـد هـم دلـم گیـر اسـت..

نمــی دانــمــ..

اصـلاً فهمیدن فــرق بیــن اینــها سخت استــ..

فقـط مـی دانـم دلـم یـک جـوری مـی شـود..

جــوری کـه انگار....

دلـم کـه اینـطــور مـی شـود ،

غصـه هـای خــودم کـه هـیچ ..

غصـه همــه دنیــا مـی شـود غصـه مـنــ..

بعــد دلــم بـدجــور غروب زده بارانی می شود.


Raha
ساعت19:37---3 مهر 1395
می نویسم: ” د ی د ا ر”
تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار


nasim
ساعت21:54---10 مرداد 1395
اینـــــجـــــا آدمهـــا مــــال هــــم

نمیـــشن

فقـــط

آرزوے هــــم میــــــشن

اینجا مجازیه....nasim
ساعت21:48---10 مرداد 1395
لعنت :

به این دنیایی ڪہ

نمیتونے با ڪسے

درد دل ڪنے

چون مطمئنے بعدش

پشیمونت میڪنن ....!!!!nasim
ساعت21:46---10 مرداد 1395
"من کــــه فـرامـوشتـــــــ کــــــرده ام !

امـــــا ایـن بغــــض ِ جـاخـوش کــــــرده در

گــلویـــــــم

دائــــما""
،
بهـــانـه اتـــــــ را مے گـــیرد !!◆ "


nasim
ساعت21:44---10 مرداد 1395
"دلم لک میزنه واست

زمانی که ازم دوری

ولی در خاطرم هستی

آخه اینجاشو مجبوری "nasim
ساعت21:41---10 مرداد 1395
می گوینــــد: " دل بــــه دل "

راه دارد ...!

پــــس چــــرا وقتــــی ;

" دلــــم " را شکستــــی ,

" دلــــت " نشکســــت ؟!!


nasim
ساعت21:40---10 مرداد 1395
بـــه تـنـــهـایے

عــادت کـردم...

ولــــــے

ڪَـاهـے دلـــم میـخــاد...

ڪســے نـگـرانــم بـشــهnasim
ساعت21:39---10 مرداد 1395
مـــــــــرد باش

مــــــــرد که باشے

جـــــلوے آینه

با مــــــــرد طرفے

نه با یه عـــــوضےnasim
ساعت21:37---10 مرداد 1395
خسـته
شـدم از
زنـدڪَی
ڪـردن
با ڪَوشیمnasim
ساعت21:37---10 مرداد 1395
چقدر زیباست...

ڪسی رادوست بداریم..

نه براے نیاز..

نه از روے اجبار..

و نه از روی تنهایی..

فقط برای اینکه...

"ارزش دوست داشتن"دارد.nasim
ساعت21:36---10 مرداد 1395
خیلے جاھا

بہ درد خیلے ھا

خوردیـم

خــــیـــــلـــــــےدردا

ازهـــــمــــــون

خیلیا خوردیمnasim
ساعت21:36---10 مرداد 1395
شـَـرمم ڪِشد ڪـہ بے تـو نَفس میڪِشَم هَنوز
تـــا زندہ ام...
بـس است هَمین شَرمسارے ام

#شهریار


nasim
ساعت21:35---10 مرداد 1395
سڪوت مي ڪنم

اما سڪوت معني دار

بھ حڪم قاضي شهرم

سڪوت يعنے دار ...


nasim
ساعت21:35---10 مرداد 1395
بہ،دلم” قول داده ام

ڪہ هیچ وقت

“اسیر”هر“بیگانہ اے”نشوم

“شاه ڪلید،قلبم“را

”فقط”بہ“ڪسے” هدیہ میڪنم ڪہ

حداقل پا روے

“قلب شڪستہ” نگذاردnasim
ساعت21:34---10 مرداد 1395
هیچڪدام...

ڪوڪ نیســت...

حــالــم ...

ســـازم ...

ســاعــتــم ...nasim
ساعت21:34---10 مرداد 1395
همدمم اشڪ شد
ای دل من گریہ ڪن
هر چہ دلت خواست
سهم من چیست از این روزڱار
جز خاطره اے بارانے...


nasim
ساعت21:34---10 مرداد 1395
همدمم اشڪ شد
ای دل من گریہ ڪن
هر چہ دلت خواست
سهم من چیست از این روزڱار
جز خاطره اے بارانے...


nasim
ساعت21:33---10 مرداد 1395
بنددلم
پاره مے شود
"یادت"
دانہ دانہ
بر زمین مے ریزد


nasim
ساعت21:33---10 مرداد 1395
عشق یڪ طرفہ ...

تجربہ ...

عاشقانہ نیست...

تنهایے عاجزانہ است ...nasim
ساعت21:32---10 مرداد 1395
نیت ڪرده ام ...

اڪَر نیائی ...

پیاده از یادت بروم ..


nasim
ساعت21:32---10 مرداد 1395
بـاز هـــَم سکــوتـ میکنم

بـه احـترام تمــام

فــَریاد هاے خـفه

شــُده در گـِلـویــمnasim
ساعت21:32---10 مرداد 1395
بـاز هـــَم سکــوتـ میکنم

بـه احـترام تمــام

فــَریاد هاے خـفه

شــُده در گـِلـویــمnasim
ساعت21:31---10 مرداد 1395
قــلب شڪستھ ى مڹ

ديگر نميخورد جوش

مڹ باختم تو بردے ،

يادتـــــ مـرا فـــــراموش ...


nasim
ساعت21:31---10 مرداد 1395
مهربانی را اگر قسمت کنیم

من یقین دارم به ما هم می رسد!

آدمی گر ایستد بر بام عشق

دست هایش تا خدا هم می رسد...nasim
ساعت21:31---10 مرداد 1395
فرصت زندڪَی ڪمه

بزرگوارتراز آن باش

ڪه برنجے

ونجیب تراز آن باش

زندڪَی زیباست !

ڪوچه هاےدلتان

پر از شادے


nasim
ساعت21:30---10 مرداد 1395
ﺑﺮﺍے دردهایم

ﻧﺸﺎﻧﻪ میڪَذارم

ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ

ڪﺠﺎﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ

ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ڪﺮﺩﻡ


nasim
ساعت21:30---10 مرداد 1395
نبودنت درد است

و درد را از هرطرف

بنویسے درد است

و تواز هر طرف

ڪه بیایےدرمانے


nasim
ساعت21:30---10 مرداد 1395
به سادگی رفت

به سادگی بخشیدم ...!

حالا مانده ام چگونه بدون او

به سادگی زندگی کنم ...nasim
ساعت21:29---10 مرداد 1395
تلخ میگذرد این روزها !

که قرار است از تو …

که آرام جانمی برای

دلم یک رهگذر

معمولی بسازم…!


nasim
ساعت21:29---10 مرداد 1395
از صداے

شڪستنم لذت میبرے

باشـد روزے

هزار بار میشڪنم

برای خوشحالیتnasim
ساعت21:28---10 مرداد 1395
وقــــــــتی دیــــــــــــــر

جــــــــــواب میــــــــــــــده

یــــــــــــــعنی بـــــــــراش

مهــــــــــم

نیـــــــــــــســــــتی لعنتیnasim
ساعت21:28---10 مرداد 1395


مردی که با همسرش

به مانند یک شاهزاده،رفتار می کند.

نشانه آن است که

در آغوش یک شهبانو

بدنیا آمده

و پرورش یافته است..nasim
ساعت21:28---10 مرداد 1395
سکوت و خلوت و بغض شبانه

چه دلگیر است

بی تو حجم خانه

تو رفتی و دلی دارم که هر دم

برای گریه می گیرد بهانهnasim
ساعت21:27---10 مرداد 1395
اصن دخـــــــــدر
شیطــــون نباشہ بدرد زندگے نمیخوره
هر دخـــــدری
باس یہ ر‍‍ژقرمز داشتہ باشہ
وقتے آقـاش خوابہ
بالباے رژ زده بیاد بوسش کنـہ
جاے بوسشم روصورتـــــ آقاش بمونہ
تاوقتے آقاش ازخوابـ بیـــــدارشد
تو آینـــــہ خودشو دید ازترس جابخوره
دادبزنہ: کجایی کہ میخوام تلافی کنم^_^


nasim
ساعت21:26---10 مرداد 1395
ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــــــــﻮﺩﯼ ،

ﯾـــــﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﯼ !!!

ﺍﯾـــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴـــﺘﯽﻭ ﮐﻨــــﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴــــﺘﯽ ...

" ﺩﯾـــــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــــﺪ "

ﺑﻔــــــﻬﻢ ﺑﯽ ﺍﻧﺼــــــﺎﻑ . . . !


nasim
ساعت21:25---10 مرداد 1395
نپرس از حالم

این روزها

به طرزعجیبی

از خودم هم

خسته هستم


nasim
ساعت21:25---10 مرداد 1395
اگـر یهـ نفـَـر

تونـِسـت تـو

دنیـای مـَجــازی

آرومـِت کـُنـِه‍

بـَدون‍ـ

واقـِعیــٔ شـُدهـ


nasim
ساعت21:24---10 مرداد 1395
آتش بزن...

جانم ببر !

تن خسته از دنیا شده

دیگر نمی خواهد نفس...

دل بی کس و تنها شده !


nasim
ساعت21:24---10 مرداد 1395
مـی گـویند آخـر هـر خـنده

گـریه اسـت...

بـهانـه اے جور کـن بخـندم....

بـغضـم عـجیـب

گـرفتـه اسـت....


nasim
ساعت21:24---10 مرداد 1395
برای تا ابد ماندن

باید رفت ؛

گاهی

به قلب کسی

گاهی

از قلب کسیnasim
ساعت21:23---10 مرداد 1395
چه خوش خیال است...!


فاصله را می گـــویم!


بــه خیــالـش تـــو را از مــن دور کـــرده...


نمی دانـــد،


جـــای تـــو امـــن اســـت ،


اینجـــا در میـــان دل مـــن . . . "nasim
ساعت21:23---10 مرداد 1395
نقاشِ خــــوبی
نــــبودم اما
این روزها
به لطـــــــــــفِ
تــــــــــو انـــتظــــــار
را دیـــــــــــدنی
می کـــــِـــــــشـَـم


nasim
ساعت21:23---10 مرداد 1395
نمی دانم آلزایمر

بودی یا عشق !

از روزی که

مبتلایت شدم

خود را از یاد بردم . . .


nasim
ساعت21:22---10 مرداد 1395
بغض که کنم

حتی اگر دنیا

را هم بیاورن

چیزی بجز آغوش

او آرامم نمی کندnasim
ساعت21:22---10 مرداد 1395
ﻣیـﺨﻮﺍﻫﻢ

ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮیـﻦ

ﻗﺼﻪ ﺩﻧیـﺎ

ﺭﺍ ﺑﺮﺍیـﺖ

ﺑﮕﻮیـﻢ

دلــــــــــــــتنگتمnasim
ساعت21:21---10 مرداد 1395
چشمم به نگاه

حریص انتظار است

که تو را به من برساند …

چقدر خوش خیالم من … !


nasim
ساعت21:21---10 مرداد 1395
تمام روز و شب

با بیقراری به شوق

روی تو بیدار هستم

اگرچه بی غرورم

زنده اما به شوق

لحظۀ دیدار هستم


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

+ نوشته شده در پنج شنبه 27 خرداد 1395برچسب:, ساعت 2:21 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |